انتخابات 1396
شمارش معکوس تا انتخابات 96
{"animation":"ticks","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#d60000","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#d60000","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#d60000","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#d60000","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}
انتخابات شورای اسلامی شهر اراک شاخصه ی اصلی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم